dinsdag 1 november 2016

Alfabetische volgorde bronnenlijstAlle titels in een bronnenlijst staan op alfabetische volgorde. Dat de A voor de B komt is duidelijk, maar er zijn enkele situaties waarbij niet direct duidelijk is welke volgorde gehandhaafd moet worden, daarom in dit blogbericht antwoord op de vraag: Wat is de juiste volgorde?


Meerdere publicaties zelfde auteur
De kans is groot dat in een tekst verwezen wordt naar meerdere publicaties van dezelfde auteur. In dat geval wordt de oudste publicatie als eerste genoemd. Als er publicaties zijn die de auteur alleen en samen met anderen heeft gepubliceerd geldt de regel “niets gaat voor iets”, met andere woorden: de publicatie met één auteur komt voor een publicatie met twee of meer auteurs.
Bolt, A. (2014). Het gezin centraal: Handboek voor ambulante hulpverleners (7e druk). Amsterdam: SWP.
Bolt, A., & Weeke, I. van der. (2012). Dit is mijn leven, vriend: Begeleiden van jongeren in de straatcultuur: Handboek voor professionals. Amsterdam: SWP.

Meerdere publicaties zelfde auteur met en zonder datum
Het is ook mogelijk dat er in een bronnenlijst meerdere publicaties van dezelfde auteur of organisatie voorkomen met zowel een jaartal, een datum en zonder datum (z.d.). Ook hier geldt de regel “niets gaat voor iets”, publicaties zonder datum komen voor een jaartal en een jaartal komt voor een complete datum.
Rijkswaterstaat. (z.d.). Getij. Geraadpleegd op 1 november 2016, van http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterdata/getij/index.aspx
Rijkswaterstaat. (2016a). Getijtafels voor Nederland 2017. Den Haag: Sdu.
Rijkswaterstaat. (2016b, 31 oktober). Openbare verlichting Rijkswaterstaat wordt led. Geraadpleegd op 1 november 2016, van http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/10/openbare-verlichting-rijkswaterstaat-wordt-led.aspx
De twee laatste titels hebben een a en een b achter het jaartal gekregen om het verschil in de tekst aan te geven (zie voor uitleg: Tweelingverwijzingen).
 
 
Meerdere publicaties zelfde auteur, andere voorletters
Een auteur publiceert soms met een enkele voornaam (roepnaam), maar soms ook met alle namen (doopnamen), bijvoorbeeld in een proefschrift. Als het zeker is dat het om dezelfde auteur gaat is de volgorde op jaar van publicatie, ongeacht de initialen.
Jagt, L. J. (2008). Van Richmond naar Reid: Bronnen en ontwikkeling van taakgerichte hulpverlening in het maatschappelijk werk (Proefschrift Universiteit voor de Humanistiek, Utrecht). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Jagt, L. (2013). Onvrijwillige hulpverlening: Moet dat nou? (2e herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Zelfde achternaam en voorletter, andere auteur
Wanneer twee verschillende publicaties dezelfde achternaam en voorletter(s) hebben wordt de volledige voornaam in de tekst en in de bronnenlijst [tussen vierkante haakjes] toegevoegd om aan te geven dat het om verschillende personen gaat. Bij de alfabetische volgorde wordt gekeken naar de voornaam.
Bakker, H. [Hans]. (2014). Expansief leren van een schoolorganisatie: Een activiteitstheoretisch model voor de basisschool. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Bakker, H. [Hugo]. (2014). De 101werkvormen formule: Methode voor trainers en leerkrachten, voor het creëren van meer impact en leerresultaat. Zelhem: Het Boekenschap.
Ook in de tekst worden de voornamen genoemd, ongeacht het jaartal:
… (Hans Bakker, 2014) …
… (Hugo Bakker, 2014) …

Getallen
Soms komen er cijfers of getallen in de titel van een publicatie of de naam van een organisatie voor. Voor de alfabetische volgorde geldt dan dat de verwijzing op de plaats komt als het getal voluit zou worden geschreven: 1 komt bij de E van één, 2 komt bij de T van twee en 100 komt bij de H van honderd.
Renaerts, H. (2016). Toneel voor (of door) kinderen. Rotterdam: Brave New Books.
Renaerts, H. (2016). 25 sketches. Rotterdam: Brave New Books.

Lidwoorden

Wanneer in de naam van een organisatie of titel van een publicatie lidwoorden voorkomen (de, het, een, the, a, etc.) blijven deze op dezelfde plaats in de verwijzing staan maar worden in de alfabetische volgorde niet meegenomen. Een publicatie van The Royal Society bijvoorbeeld wordt gealfabetiseerd bij de letter R, maar het lidwoord 'The' blijft vooraan staan.
Migchelbrink, F. (2016a). Handboek praktijkgericht onderzoek: Zorg, welzijn, wonen en werken (3e gewijzigde druk). Amsterdam: SWP. 
Migchelbrink, F. (2016b). De kern van participatief actieonderzoek. Amsterdam: SWP.  
The Royal Society. (2016, 4 oktober). Royal Society Fellows win Nobel Prize in Physics 2016. Geraadpleegd op 1 november 2016, van https://royalsociety.org/news/2016/10/royal-society-fellows-win-nobel-prize-in-physics-2016/

dinsdag 11 oktober 2016

Tweelingverwijzingen: Zelfde auteur(s), zelfde jaar

In het blogbericht Zelfde site, verschillende pagina’s wordt uitgelegd hoe er naar bronnen wordt verwezen als auteur(s) en jaar van publicatie identiek zijn. Om het verschil in de tekst duidelijk te maken wordt aan het jaartal een a, b, c, etc. toegevoegd:
Migchelbrink, F. (2016a). Handboek praktijkgericht onderzoek: Zorg, welzijn, wonen en werken (3e gewijzigde druk). Amsterdam: SWP.

Migchelbrink, F. (2016b). De kern van participatief actieonderzoek. Amsterdam: SWP.
Zelfde auteur, zelfde jaar, ander boek
In bovenstaand voorbeeld krijgt Handboek praktijkgericht onderzoek de letter a omdat er wordt gekeken naar de alfabetische volgorde van de titels, zonder eventuele lidwoorden. In de tekst is de verwijzing (Migchelbrink, 2016a) en (Migchelbrink, 2016b), het is mogelijk dat (Migchelbrink, 2016b) eerder in de tekst genoemd wordt dan (Migchelbrink, 2016a). Wanneer het om bronnen zonder datum gaat komt er een streepje voor de letter: z.d.-a, z.d.-b, etc.
         
Op het APA Style Blog worden dit 'tweelingverwijzingen' genoemd. Deze omschrijving en de bijbehorende verwijzing geldt alleen als de auteur in beide gevallen dezelfde persoon is, bij meerdere auteurs in dezelfde volgorde staan en de publicatiedatum gelijk is.
 
Maar wat nu als de bronnen niet aan deze voorwaarde voldoen maar de verwijzing in de tekst bij tweede en latere verwijzingen wel gelijk wordt vanwege de toevoeging et al.? (zie ook: Hoe wordt in de tekst en in een bronnenlijst verwezen naar bronnen met meerdere auteurs?).
Dit voorbeeld werd onlangs aan het APA-Team voorgelegd:
Huber, M., Vliet, M. van, & Boers, I. (2016). Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 160(8), 39-42. 
Huber, M., Vliet, M. van, Giezenberg, M., Winkens, B., Heerkens, Y., Dagnelie, P. C., & Knottnerus, J. A. (2016). Towards a 'patient-centred' operationalisation of the new dynamic concept of health: A mixed methods study. BMJ Open, 6, 1-12. doi:10.1136/bmjopen-2015-010091
Bij het eerste citaat of parafrase zijn de verwijzingen in de tekst verschillend:
… (Huber, Vliet, & Boers, 2016) …
… (Huber, et al., 2016) …
Bij een tweede vermelding wordt ook de verwijzing naar de eerste bron: (Huber, et al., 2016). Om het verschil duidelijk te maken worden hier geen letters toegevoegd maar bij iedere verwijzing extra namen genoemd, net zo lang totdat er een verschil is. In dit voorbeeld zijn dat drie auteurs:
… (Huber, Vliet, & Boers, 2016) …
… (Huber, Vliet, Giezenberg, et al., 2016) …
Deze vermeldingen worden dan voor alle verwijzingen gebruikt.

maandag 12 september 2016

Opmaak bronnenlijst

In 2014 werd al ingegaan op de vraag welk lettertype wordt aanbevolen door de APA richtlijnen, dit blog gaat over de vraag: Hoe moet een bronnenlijst er volgens de APA richtlijnen uitzien?
 
In hoofdstuk 2 van de Publication manual of the American Psychological Association staan enkele voorbeelden van de opmaak van een document, waaronder op pagina 41 een bronnenlijst. Alle geraadpleegde bronnen staan op alfabet met dezelfde regelafstand van 1½ en wanneer een verwijzing meer dan één regel lang is worden de tweede en eventuele latere regels ingesprongen:


De reden waarom voor deze opmaak is gekozen wordt door Jeff Hume-Pratuch van het APA Style Blog uitgelegd in het blogbericht Why Does APA Style Use Hanging Indents?
In 1894 werd in Psychological Review, het eerste door APA uitgegeven tijdschrift, hiervoor gekozen en dat is sindsdien zo gebleven (de verwijzing lijkt nog helemaal niet op de huidige APA stijl):


Het is daarom extra opvallend dat voor de bronnenlijst in de Publication manual (pp. 255-257) niet gekozen is voor de opmaak uit hoofdstuk 2: de regelafstand is enkel en tussen de verschillende bronnen staat een witregel:


De opmaak met inspringen en een regelafstand van 1½ kan gezien worden als een richtlijn en is geen regel. Opleidingen en tijdschriften hebben soms eigen regelgeving voor de opmaak van de bronnenlijst, maar als dat niet het geval is kan de schrijver van de tekst zelf een keuze maken.
Zorg wel dat de lijst op een nieuwe pagina na de hoofdtekst en voor de eventuele bijlagen begint, alfabetisch is (geen onderverdeling in boeken, internet, etc.) en dat de lijst overzichtelijk is. Als er bijvoorbeeld voor een opsommingsteken gekozen wordt (zie hieronder), laat de tekst dan niet inspringen:
  • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
  • Butler, N. B. (1894). Psychological literature: Educational. Psychological Review, 1, 82-83. doi:10.1037/h0067178
  • Hume-Pratuch, J. (2014, 24 april). Why Does APA Style Use Hanging Indents? Geraadpleegd op 12 september 2016, van http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/04/why-does-apa-style-use-hanging-indents.html
    

woensdag 17 augustus 2016

Pdf

Op het internet zijn veel documenten te vinden in pdf-vorm, waaronder rapporten, tijdschriftartikelen, brochures en zelfs complete boeken. Een regelmatig terugkerende vraag is: Hoe wordt verwezen naar een pdf-document?
  
Pdf (afkorting voor ‘portable document format’) zegt alleen iets over de vorm van het bestand, net als bijvoorbeeld een document opgemaakt in Word of Excel. Het is dus van belang eerst na te gaan wat de inhoud van het document is. Onderstaand een uitleg bij de meest voorkomende pdf-bestanden.


Verslagen, rapporten, handleidingen
Veel organisaties publiceren jaarverslagen, rapporten, handleidingen en andere documenten online. Hier wordt naar verwezen als naar een website (zie: Internetbron):

Auteur of Organisatie. (Jaartal). Titel cursief. Gedownload op dag-maand-jaar, van http://...
Voorbeeld
Gezondheidsraad. (2002). Voedingsnormen: Energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Gedownload op 17 augustus 2016, van https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/01@19nR2.pdf
In het document staat "gecorrigeerde editie: juni 2002", alleen het jaartal hoeft te worden overgenomen.

Sommige documenten worden genummerd, bijvoorbeeld rapporten, brochures en stukken van de Eerste en Tweede Kamer. Vermeld het nummer dan achter de titel, niet cursief:
Tweede Kamer der Staten-Generaal. (2014). Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid: Eindrapport. 33 326, nr. 5. Gedownload op 17 augustus 2016, van https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/33326-5-Eindrapport_tcm181-239826.pdf
In het document staat “vergaderjaar 2014-2015”, 2014-2015 is echter niet de datum van publicatie. Het rapport werd gepresenteerd op 15 oktober 2014, daarom wordt 2014 bij het jaartal genoemd.
 
Wanneer een document geen informatie over de maker(s) of jaartal geeft hoeft deze niet te worden opgezocht. Onderstaand voorbeeld is een document dat door een scholengroep online is gezet zonder naam van de school of jaartal, in dat geval komt de titel vooraan te staan. De school of uploaddatum worden niet genoemd, het zou immers kunnen zijn dat de school het document niet zelf heeft gemaakt:
Het schrijven van een verslag: In vier stappen. (z.d.). Gedownload op 16 augustus 2016, van http://www.wolfert.nl/college/wp-content/uploads/2013/09/Hoe_schrijf_ik_een_verslag_1_1361189540.pdf
In de tekst is de verwijzing (Het schrijven van een verslag, z.d.).


Boek
Naar een (hoofdstuk uit een) boek als pdf wordt op dezelfde manier verwezen als naar een papieren versie (zie: Boek), met als verschil dat plaats en naam van de uitgever wordt vervangen door de datum van downloaden en de weblink.
Geadviseerd wordt om hier te dieplinken, dus de link van het specifieke document te gebruiken in plaats van de link naar de website. De boeken van het Sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld hebben elk een eigen pagina waar het boek als geheel kan worden gedownload met als extra opties alleen de omslag, de bijlagen en/of een persbericht. Het meest logisch is om de link naar het complete boek als pdf te nemen. In onderstaand voorbeeld de verwijzing naar zowel de papieren als de online versie.
Papier
Portegijs, W., Cloïn, M., Roodsaz, R., & Olsthoorn, M. (2016). Lekker vrij!? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
Pdf
Portegijs, W., Cloïn, M., Roodsaz, R., & Olsthoorn, M. (2016). Lekker vrij!? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Gedownload op 16 augustus 2016, van http://www.scp.nl/dsresource?objectid=871831ed-f9c7-4164-8a92-3d1dffbbd4ae&type=org
De publicatie vermeldt als publicatiedatum februari 2016. Het is niet nodig om de maand ook te noemen.


Tijdschrift
Op de website van de HAN Studiecentra staat uitgelegd hoe naar online artikelen – vrijwel altijd in pdf – wordt verwezen. Zie: Tijdschriftartikel.


Afstudeeropdracht
Sinds 2009 kunnen studenten hun afstudeerscriptie laten opnemen in de HBO Kennisbank. De verwijzing komt overeen met een papieren afstudeeropdracht, ook hier geldt dat naam van de opleiding, plaats en naam van de onderwijsinstelling worden vervangen door de datum van downloaden en de link.
Papier
Granilo, E. (2016). Communicatie met ouderen met auditieve en visuele beperkingen: Een verkennend kwalitatief focusgroeponderzoek naar de communicatie van begeleiders met hun ouderen met auditieve en visuele beperkingen (Afstudeeropdracht) [HBO Kennisbank]. Verpleegkunde, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.
Pdf
Granilo, E. (2016). Communicatie met ouderen met auditieve en visuele beperkingen: Een verkennend kwalitatief focusgroeponderzoek naar de communicatie van begeleiders met hun ouderen met auditieve en visuele beperkingen (Afstudeeropdracht) [HBO Kennisbank]. Gedownload op 16 augustus 2016, van http://han.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:59767/DS1
De toevoeging [HBO Kennisbank] is niet verplicht, maar kan duidelijk maken waar de scriptie gevonden is. De vierkante haken geven aan dat het een eigen toevoeging is.
 

maandag 11 juli 2016

Website HAN APA vernieuwd

Vanaf dinsdag 12 juli zal de website van de HAN Studiecentra, en dus ook de pagina’s over de APA richtlijnen, een nieuwe opmaak hebben. Na zeven jaar wordt er afscheid genomen van de groene pagina’s.
 

Hiervoor in de plaats komt een rood-blauwe opmaak. Inhoudelijk veranderen de pagina’s niet, maar in deze nieuwe omgeving zou informatie makkelijker moeten zijn terug te vinden. De links veranderen wel maar wie een oude link gebruikt wordt vanzelf doorverwezen naar de nieuwe site.
Nieuw is de zoekfunctie op de beginpagina van de site (www.han.nl/studiecentra) waarmee de pagina’s over de APA richtlijnen doorzocht kunnen worden.
 

Vragen, opmerkingen en andere reacties zijn welkom op auteursrecht@han.nl of laat een reactie onder dit bericht achter.

Naar de nieuwe website.
  

woensdag 15 juni 2016

Tabellen en figuren: Veelgestelde vragen

Het bericht Tabellen en figuren is sinds 18 februari 2015 al meer dan 50.000 keer bekeken. Het is daarmee het meest gelezen bericht van dit weblog. Er komen ook regelmatig vragen over dit onderwerp, per e-mail en als opmerking onder het bericht.
Dit zijn enkele veelgestelde vragen, met antwoord.

1
Komt het nummer en de beschrijving boven of onder de tabel of figuur te staan?

Bij een tabel komen nummer en beschrijving boven de tabel te staan. Tabel wordt met een hoofdletter geschreven en staat vetgedrukt. Daaronder staat de titel cursief:
Tabel 1
Beschrijving van de tabel

Bij een figuur komen nummer en beschrijving onder de figuur te staan. 'Figuur' wordt cursief geschreven, gevolgd door de beschrijving en eventueel aanvullende informatie (bijvoorbeeld Overgenomen van etc.), niet cursief.
Figuur 2. Beschrijving van de figuur. Aanvullende informatie…

De American Psychological Association heeft 13 bladzijden met voorbeelden uit de Publication Manual als pdf-bestand online gezet. Op pagina 52 (bladzijde 12) staat een voorbeeld van een tabel en op pagina 53 (bladzijde 13) een voorbeeld van een figuur.


2
Bij een tabel opgemaakt volgens de APA richtlijnen worden alleen horizontale lijnen gebruikt, mag ik ook verticale lijnen gebruiken?

Bij een tabel is het van belang dat de lezer in één oogopslag de resultaten moet kunnen zien en begrijpen. Als verticale lijnen de tabel duidelijker maken is het aan te bevelen om die te gebruiken.
In Word staan onder Invoegen --> Tabel --> Snelle tabellen diverse voorbeelden van tabellen met horizontale lijnen die naar eigen inzicht aangepast kunnen worden. Onderstaand het voorbeeld ‘Met subkoppen 1’. Kijk voor meer tips op Een tabel opmaken van Microsoft.


Voorbeeld tabel 'Met subkoppen 1' in Word


3
Mag ik verschillende kleuren, lettertypen en -groottes gebruiken bij een tabel of figuur?

Ja, dat mag maar wees voorzichtig: een andere kleur, een ander lettertype of een gemarkeerde tekst valt heel erg op waardoor de rest van de tabel of de figuur minder belangrijk lijkt.
Grijstinten kunnen een subtiel verschil aangeven.


4
Hoe verwijs ik naar een tabel of figuur die ik van internet afhaal?

Er is een blogbericht Afbeelding van internet met een foto als voorbeeld, hierbij een voorbeeld van een figuur (grafiek) afkomstig de website van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bij het bericht Meer Nederlanders shoppen online.
1 In de tekst
Geef de figuur een nummer en verwijs met dit nummer in de tekst:
… op Figuur 1 is te zien dat in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Luxemburg en Duitsland meer mensen producten online kopen dan in Nederland … 
2 Onder de afbeelding
Geef naast het nummer van de figuur een korte omschrijving, meest logisch is om de beschrijving van de site over te nemen. Daarachter komen de gegevens en weblink van de afbeelding.
Figuur 1. Online winkelen 2015. Overgenomen uit "Meer Nederlanders shoppen online" van CBS, 2016 (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/24/meer-nederlanders-shoppen-online). Copyright 2016, CBS. 
3 In de bronnenlijst
Verwijzing als internetbron.
CBS. (2016, 14 juni). Meer Nederlanders shoppen online. Geraadpleegd op 15 juni 2016, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/24/meer-nederlanders-shoppen-online

Op de website staat onder de figuur vermeld dat de bron Eurostat is, dit hoeft niet apart vermeld te worden omdat het CBS zelf de grafiek heeft samengesteld. De website gebruikt overal de afkorting CBS in plaats van de naam Centraal Bureau voor de Statistiek, neem deze zo over (“cite what you see” is een APA-richtlijn).
De pagina biedt overigens rechtsboven de optie de afbeelding te downloaden.


5
Ik heb een tabel gemaakt gebaseerd op gegevens afkomstig van mijn stageplaats, hoe moet ik hier naar verwijzen?

Zet onder de tabel:
Opmerking. Gegevens afkomstig van naam stagebegeleider en/of stageplaats en/of plaatsnaam.
Het zal per stageplaats verschillen welke gegevens van belang zijn. Een voorbeeld:
Opmerking. Gegevens afkomstig van Bureau Voorlichting, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.

6
In mijn tabel heb ik gegevens afkomstig van een website gecombineerd met mijn eigen gegevens, hoe verwijs ik hier naar?

Zet in de tabel bij de onderdelen afkomstig van de website een asterisk (*) en zet onder de tabel een verwijzing met titel, auteur, jaar en eventueel de paginanummer(s). In de bronnenlijst komt de verwijzing naar de internetbron te staan. Een voorbeeld:
Onder de tabel
* Gegevens afkomstig uit Didactische vaardigheden (pp. 41-42) door CLU Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling, 2012. 
In de bronnenlijst
CLU Expertisecentrum Leermiddelenontwikkeling (Samenst.). (2012). Didactische vaardigheden: Basisreader. Geraadpleegd op 16 maart 2016, van http://www.bmo.nu/Files/Regio%20aan%20het%20woord%5CA_opmaakBasisreader.pdf.


vrijdag 27 mei 2016

Woordenboeken

Vrijwel iedereen die een onderzoeksverslag schrijft maakt gebruik van een woordenboek, om een betekenis of een vertaling op te zoeken, op papier of één van de vele gratis online woordenboeken. Een regelmatig terugkerende vraag is: Hoe moet naar een woordenboek worden verwezen?

Wanneer een woord in een woordenboek wordt opgezocht om zeker te zijn van de betekenis hoeft er niet naar verwezen te worden, wel als er uit het woordenboek wordt geciteerd of geparafraseerd. Er is een verschil tussen papieren en online woordenboeken.

Papier
De verwijzing naar een papieren woordenboek verschilt niet veel van een verwijzing naar een boek. Woordenboeken hebben echter vaak geen auteur, vaak wel redacteuren en soms wordt er geen enkele naam vermeld.  Aangeraden wordt om de gegevens van het titelblad over te nemen. Onderstaande voorbeelden zijn uitgaven van Van Dale, let op dat Van Dale de naam van de uitgever is en geen persoonsnaam.

Voorbeeld 1
Het Groot woordenboek van de Nederlandse Taal, ook bekend als de ‘Dikke van Dale’. Het woordenboek bestaat uit drie banden, omdat de paginanummering doorlopend is hoeven de delen niet afzonderlijk genoemd te worden. Het titelblad vermeld twee hoofdredacteuren (hun functie wordt echter niet genoemd op het titelblad) en een naam verantwoordelijk voor de etymologie. De verwijzing in de bronnenlijst is:
Boon, T. van den, & Hendrickx, R. (met Sijs, N. van der, Etymologie). (2015). Groot woordenboek van de Nederlandse taal (15e herziene ed.). Utrecht: Van Dale.
Wie bijvoorbeeld de betekenis van het woord ‘bronvermelding’ wil citeren kan dat als volgt doen:
… volgens Van Dale is bronvermelding de “opgave van de bron waaruit men een mededeling geput heeft” (Boon & Hendrickx, 2015, p. 626).
Het vermelden van de naam Van Dale is optioneel, alleen de informatie tussen haakjes is verplicht.

Voorbeeld 2

Deze uitgave is eveneens van Van Dale. Het titelblad vermeldt echter geen enkele naam. De verwijzing in de bronnenlijst is dan:
Groot woordenboek hedendaags Nederlands (4e ed.). (2008). Utrecht: Van Dale.
Opnieuw een citaat van de betekenis van het woord bronvermelding:
… volgens Van Dale is bronvermelding de “opgave van de bron waaruit men een mededeling geput heeft” (Groot woordenboek hedendaags Nederlands, 2008, p. 238).
Vanwege het ontbreken van auteurs wordt de titel van de publicatie, tussen dubbele aanhalingstekens, genoemd.

Online
Er zijn een groot aantal online woordenboeken. Omdat in de meeste gevallen iedere betekenis een eigen webadres heeft is de verwijzing iets anders dan bij andere internetbronnen. Het woord waarvan de betekenis is opgezocht komt vooraan te staan, gevolgd door jaartal, naam van het geraadpleegd woordenboek cursief, raadpleegdatum en link. Onderstaande voorbeelden verwijzen opnieuw naar de betekenis van het woord ‘bronvermelding’:
Bronnenlijst
Bronvermelding. (2016). In Van Dale Online. Geraadpleegd op 27 mei 2016, van http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=bronvermelding&lang=nn
Tekst
… (“Bronvermelding”, 2016) … of  ... "Bronvermelding" (2016) betekent volgens ... 
Bronnenlijst
Bronvermelding. (2016). In Woorden.org. Geraadpleegd op 27 mei 2016, van http://www.woorden.org/woord/bronvermelding
Tekst
… (“Bronvermelding”, 2016) … of  ... "Bronvermelding" (2016) betekent volgens ... 
Bronnenlijst
Bronvermelding. (2016). In Muiswerk Online Woordenboek. Geraadpleegd op 27 mei 2016, van http://www.muiswerk.nl/mowb/
Tekst
… (“Bronvermelding”, 2016) … of  ... "Bronvermelding" (2016) betekent volgens ... 
Voor iedere betekenis waarin de tekst naar verwezen wordt, wordt een aparte verwijzing opgenomen in de bronnenlijst. In het laatste voorbeeld is er geen sprake van een uniek webadres en wordt het algemene webadres vermeld.